top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden: Tekst

1. Voor opdrachten uitgevoerd door Rebrand Interior Design worden hierna, uit oogpunt van transparantie en om misverstanden te voorkomen, de Algemene Voorwaarden van Rebrand Interior Design verder uiteengezet. 
2. Rebrand Interior Design begint pas met de Opdracht als u als Opdrachtgever de Opdracht door ondertekening en retournering van de offerte schriftelijk heeft bevestigd. Is deze bevestiging er (nog) niet, maar heeft u toch al mondeling of via bijvoorbeeld whatsapp de wens aangegeven heeft dat Rebrand Interior Design dient te beginnen dan houdt dit eveneens in dat met de offerte akkoord wordt gegaan. U gaat dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende afspraken hiervan gelden pas als deze schriftelijk door Rebrand Interior Design zijn bevestigd. In al deze gevallen is een overeenkomst tot Opdracht tot stand gekomen.
3. Rebrand Interior Design doet haar uiterste best om de Opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Rebrand Interior Design kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp, dat voortvloeit uit de Opdracht (‘Advies of Ontwerp’), feitelijk wordt uitgevoerd. Ook dat geval dient het overeengekomen vergoeding te worden betaald. Ook wanneer u besluit om het Advies of Ontwerp – om welke reden dan ook - niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding volledig aan Rebrand Interior Design voldaan te worden. 
4. Oplevertermijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de Opdracht zijn indicatief tenzij anders overeengekomen. 
5. Rebrand Interior Design heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een op voorhand vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. 
6. Rebrand Interior Design mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat Rebrand Interior Design begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot zal maximaal 50% van het honorarium conform offerte bedragen. Rebrand Interior Design mag na afronding van onderdelen van de Opdracht een vervolg (deel-)factuur sturen. De hoogte van het dan te declareren bedrag wordt steeds afgestemd met de Opdrachtgever. 
7. Het is aan de Opdrachtgever om Rebrand Interior Design te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig zijn om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Rebrand Interior Design extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde materialen en/of informatie ter beschikking te stellen, dan zal Rebrand Interior Design de daardoor noodzakelijke bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven. 
8. Rebrand Interior Design kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor de feitelijke uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van Rebrand Interior Design zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met een derde partij. Rebrand Interior Design sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met een derde partij, noch zal zij in dat kader fungeren als bemiddelaar of agent. Rebrand Interior Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van een deze derde partij en gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door een derde partij. Indien Rebrand Interior Design uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de feitelijke uitvoering van werkzaamheden door een derde partij, dan is dit altijd indicatief en kunnen aan deze uitspraken geen rechten worden ontleend. 
9. Rebrand Interior Design kan advies geven over dan wel zorgen voor de levering van meubels en vrijwel alle andere interieurbenodigdheden zoals armaturen, vloeren, vloerkleden, kranen, vazen etc. Voorts kan Rebrand Interior Design onder eigen label (Private Label by Rebrand) zorgen voor levering van custom made meubels. In alle voorgaande gevallen van levering zijn naast onderhavige Algemene Voorwaarden van Rebrand Interior Design ook de Algemene voorwaarden van de betreffende producent of leverancier een op een op de betreffende opdracht tot levering van toepassing. Kopie van de betreffende Algemene Voorwaarden van de betreffende producent of leverancier wordt u als Opdrachtgever bij opdrachtverstrekking tot levering ter hand gesteld dan wel toegezonden.
10. Ook aan tekeningen gemaakt door Rebrand Interior Design kunnen geen rechten ontleend worden. Rebrand Interior Design is geen architect of bouwkundige. Opdrachtgever dan wel de daardoor ingeschakelde derde partij dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten zelf te controleren en/of er een gespecialiseerde vakman bij te betrekken die de technische detaillering van het Advies of Ontwerp verzorgt. 
11. Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Rebrand Interior Design. De Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de schriftelijke toestemming van Rebrand Interior Design tenzij partijen anders overeenkomen. 
12. Rebrand Interior Design heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. Rebrand Interior Design heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het Advies of Ontwerp haar naam te vermelden. 
13. Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page